นักยุทธศาสตร์องค์กรอาวุโส

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- วิเคราะห์แนวโน้มสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของสายธุรกิจ เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำแผนระยะปานกลาง (Medium Term Plan)

- รวบรวม ประสานงาน และติดตามการดำเนินงานของสายธุรกิจในการจัดทำแผนระยะปานกลาง (Medium Term Plan) และแผนธุรกิจประจำปี (Annual Business Plan)

- ศึกษาโครงการธุรกิจตามที่ผู้บริหารมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- วุฒิการศึกษา ปริญญาโทขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี ด้านการวางแผนกลยุทธ์

- สามารถทำงานและเดินทางทั้งในและต่างประเทศได้

- มีความสามารถในการวิเคราะห์และสามารถจัดทำรายงานธุรกิจสำหรับผู้บริหาร

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี

- สามารถประสานงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 11 Sep 2016
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • อื่นๆ

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาโท
  • ประสบการณ์: 2 ปี

สมัครงาน

Apply Now