เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารจัดการข้อมูล

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- ประมวลและจัดระบบข้อมูลสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่องานวางแผนกลยุทธ์

- วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อประเมินผลกระทบและคาดการณ์แนวโน้มด้วยเครื่องมือด้านสถิติและ Software ที่เกี่ยวข้อง

- ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านสถิติเพื่อประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานวางแผนกลยุทธ์ และกำหนดเป็นรูปแบบให้หน่วยงานในเครือนำไปใช้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- วุฒิการศึกษาปริญญาตโทขึ้นไป สาขาสาขาสถิติประยุกต์ เศรษฐศาสตร์(เศรษฐมิติ) หรือสาขาที่ใกล้เคียง

- ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี ด้าน การวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มจากฐานข้อมูลโดยใช้เครือ่งมือทางสถิติและ Software ที่เกี่ยวข้อง

- มีทักษะในการนำเสนอและสื่อความ

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี และทำงานเป็นทีมได้

- สามารถทำงานและเดินทางทั้งในและต่างประเทศได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาโท
  • ประสบการณ์: 3 ปี

สมัครงาน

Apply Now