*Admin ธุรการ (รับเฉพาะคนพิการ)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

จัดพิมพ์เอกสาร โดยใช้ Microsoft Word,Excel
สรุปรายงานส่งผู้บังคับบัญชา
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

มีบัตรผู้พิการ
ปวช.-ปวส.
สามารถพูด อ่าน เขียน ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now