เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- ควบคุมด้านอัตรากำลัง ต้นทุน ทรัพยากร วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานด้านสุขาภิบาลการล้างอุปกรณ์ เครื่องจักร สถานที่ผลิต ให้ถูกสุขลักษณะ

- ควบคุมกำจัดสัตว์พาหะ ในอาคารและรอบนอก

- ควบคุมจัดการแก้ว กระจก พลาสติกแข็งในสายการผลิต < Glass control>

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สุขาภิบาลโรงงาน สิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีความรู้ด้านงานสุขาภิบาลโรงงานผลิตอาหาร

- ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ word, Excel ,Power point ได้

- สามารถปฎิบัติงานใน จ. ลพบุรี

- สามารถทำงานเป็นกะได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now