เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลผลิตปศุสัตว์

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- การจัดทำข้อมูลสุกรพันธุ์ ในระบบตั้นทุนบัญชี (SPCs) และเช็คลูกสุกรเคลมหลังหย่านม

- จัดทำข้อมูลสุกรขุน บันทึกการประสิทธิภาพการเลี้ยง

- สรุปการใช้วัคซีนในโครงการสุกรพันธุ์สุกรสาว สุกรขุน

- สรุปรายงาน Pigdata และสรุปรายงาน Unifrom สุกรขุนเข้าโรงงานแปรรูป

- จัดเอกสารใบเคลื่อยนย้าย, สพส .001

- ตรวจสอบเอกสารสุกรขุนตายฝัง และตรวจสอบเอกสารการโยกโอนอาหารในโครงการสุกรขุน

- ตรวจสอบเบอร์สุกรสาวเข้าโครงการสุกรพันธุ์ และสถานภาพสุกรพันธุ์

- กิจกรรม 5 ส.

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา สัตวศาสตร์

- ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี ด้าน การวิเคราะห์ ข้อมูลด้านผลิตปศุสัตว์

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 1 ปี

สมัครงาน

Apply Now