นักวิเคราะห์ (จุลชีววิทยา)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- ควบคุมและดูแลการเตรียมตัวอย่างทดสอบให้มีคุณภาพตามระบบ

- ควบคุมและดูแลการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อให้มีคุณภาพตามระบบ

- ควบคุมและดุแลการเตรียมทดสอบและอ่านผลให้มีคุณภาพ

- ปฎิบัติตามระบบคุณภาพของห้องปฎิบัติการ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป วิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา,ชีววิทยา,เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์อย่างน้อย 0-1 ปี ด้านห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

- มีความรู้ระบบบริหารคุณภาพ

- สามารถใช้เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการได้

- มีความละเอียดรอบคอบ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now