ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- เตรียมตัวอย่างทดสอบ

- อ่านผลการทดสอบ

- จัดทำเอกสารข้อมูลผลการทดสอบ

- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.ปวส. ทุกสาขา

- ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 0-1 ปี ด้านห้องปฏิบัติการ

- มีความกระตือรือร้น

- มีความละเอียดรอบคอบ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อนุปริญญาตรี
  • มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now