เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ประจำสำนักงานใหญ่

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- จัดซื้อสินค้าบรรจุภัณฑ์ เช่น กล่อง ถุงพลาสติก

- วางแผนการสั่งซื้อและเปิด PO

- Confirm Order กับผู้ขายและติดตามการส่งมอบสินค้าให้ตรงตามจำนวนและวันที่ที่ระบุใน PO

- ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถส่งสินค้าได้ตามกำหนดและกรณีสินค้าที่ส่งไม่ได้ตามคุณภาพ

- ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการเคลมค่าเสียหายกับผู้ขาย

- ติดตามเอกสาร COA หรือเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสินค้าที่รับผิดชอบเพื่อเป็นเอกสาร Support ให้กับโรงงาน

- จัดทำ Report ประจำเดือนเพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชา

- อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์

- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ด้านRD/QC/จัดซื้อบรรจุภัณฑ์

- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้บ้าง

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 11 Sep 2016
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • การจัดซื้อ

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 1 ปี

Spoken Languages

  • อังกฤษ (Basic)

Written Languages

  • อังกฤษ (Basic)

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now