เจ้าหน้าที่จัดซื้อ โรงงานลพบุรี

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

1. จัดทำการจัดซื้อสินค้าเข้าสู่กระบวนการผลิต เช่น R /M ,Chicken meat ,Ingredient

2. วิเคราะห์ความต้องการขอซื้อสินค้า การจัดซื้อ สภาวะการตลาด และวางแผนการแก้ไขปัญหา

3. สรรหา สืบราคา และเจรจาต่อรองกับ Supplier รายใหม่ อยู่เสมอ และสร้างศักยภาพ Supplier รายเดิม

4. ตรวจเยี่ยม (Site Visit) ประเมินศักยภาพ Supplier รายใหม่ และรายเดิม เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในสินค้าที่ซื้ออย่างชัดเจน

5. การจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา

6. ติดตาม และจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ทางด้านการจัดซื้อเพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในทีมงานให้มีประสิทธิภาพขึ้น

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ มีความรู้พื้นฐานระบบ ISO /GMP /HACCP ฯลฯ

- มีมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน

- มีประสบการณ์จัดซื้อ 1 – 3 ปี

- มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์อาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 11 Sep 2016
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • การจัดซื้อ

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 1 ปี

General Skills

  • มนุษยสัมพันธ์ดี

สมัครงาน

Apply Now