นักวิเคราะห์ (เคมี)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- ดำเนินการทดสอบตามรายการทดสอบที่ได้รับมอบหมายให้มีความถูกต้องทางวิชาการ

- พัฒนาวิธีการทดสอบใหม่ตามระบบและขั้นตอนมาตรฐานของห้องปฏิบัติการตามที่ได้รับมอบหมาย

- ดูแลงานด้านระบบคุณภาพ เช่นการเตรียมเอกสาร,การดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์,ตรวจสอบสารเคมี ตามที่ได้รับหมอบหมาย

- ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์อย่างน้อย 0-1 ปี ด้านห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

- มีความรู้ระบบบริหารคุณภาพ

- สามารถใช้เครื่อง LC-MS/MS,LC-MS ได้

- สามารถใช้เครื่องมือทางเคมีได้

- มีความละเอียดรอบคอบ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now