เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

1. ประเมิน คำนวณค่าความเสี่ยงโดยใช้เครื่องมือวัดความเสี่ยงที่ได้พัฒนาขึ้น

2. พัฒนาเครื่องมือ และระบบงานในการวัดสถานะความเสี่ยง

3. ดำเนินการควบคุม และติดตามค่าความเสี่ยงตามระยะเวลาที่มีการกำหนดให้เป็นไปตาม Risk Limit

4. วัดและประเมินผลการดำเนินงาน และความเสี่ยง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

5. จัดทำรายงานความเสี่ยงต่างๆ เสนอให้ผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

1. วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร สถิติ คณิตศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. มีประสบการณ์ 1-3 ปีขึ้นไป ด้านงานบริหารความเสี่ยงในสถาบันการเงิน

3. หากมีประสบการณ์ด้านบริหารความเสี่ยงในธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาโท
  • ประสบการณ์: 1 ปี

สมัครงาน

Apply Now