เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติงาน

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

1. กำกับและตรวจสอบระบบควบคุมภายในต่าง ๆ ขององค์กร

2. จัดทำ Audit Program ในงานตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง

3. ปฏิบัติงานตรวจสอบ พร้อมทั้งจัดทำกระดาษทำการ (Working Paper)

4. ประเมินผลข้อมูลที่พบจากการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในกิจกรรมงานที่ตรวจสอบ

5.จัดทำสรุปรายงานประเด็นที่ตรวจพบ และข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปรับปรุง รวมทั้งรวบรวมหลักฐานเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา

6. ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ (Follow Up)

7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

1. จบการศึกษาปริญญาตรี /โท ด้านการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บัญชี หรือ บริหารธุรกิจ

2. มี ประสบการณ์เกี่ยวกับการกำกับ หรือการตรวจสอบ ในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน หรือธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ สถาบันการเงิน อย่างน้อย 1- 3 ปี

หากมีประสบการณ์ ด้านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และมีความรู้เกี่ยวกับกฏหมายฟอกเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. มีความรู้ด้านกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการจัดการกองทุน

4. มีทักษะในการคอมพิวเตอร์ (ระบบ Bonanza Investment ,MS Word, Excel , PowerPoint )

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาโท
  • ประสบการณ์: 1 ปี

Computer Skills

  • Computer Hardware (Basic)

สมัครงาน

Apply Now