System Administrator

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

Male age 20-26 years
Bachelor Degree in Computer Engineer, Business Computer, or related fields
0-1 years of experience in related fields
Understand Network and Linux systems
Skilful in installation and use of Window Server, Linux Server

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: ด้านล่าง 25 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
  • เพศ: เพศชาย

สมัครงาน

Apply Now