หัวหน้าแผนกโฆษณาประชาสัมพันธ์

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- เพศชาย / หญิง- อายุระหว่าง 27 – 35 ปี- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาโฆษณาประชาสัมพันธ์, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์, การตลาดในระดับหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 3 ปีขึ้นไป

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms Offiec ( Word, Excel, Power Point ) และ Internet ได้เป็นอย่างดี

- มีภาวะความเป็นผู้นำ, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, บุคลิกภาพดี และมีการประสานงานที่ดี

- หากสามารถเริ่มงานได้ทันที บริษัทฯ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: 25-35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

  • มนุษยสัมพันธ์ดี
  • บุคลิกภาพดี
  • ความเป็นผู้นำ

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now