นักศึกษาฝึกงาน (ด้านธุรการ หรือ ทรัพยากรบุคคล)

นนทบุรีเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ด้านธุรการประสานงาน
- จัดทำเอกสาร
- ติดต่อประสานงานทั่วไป
ด้านทรัพยากรบุคคล
- จัดทำข้อมูลผู้สมัครงาน
- สนับสนุนผู้สมัครงาน เช่น แนะนำการกรอกใบสมัคร
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

ประสบการณ์(ปี): 0
ทางด้าน: ธุรการประสานงาน
- การศึกษาระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ียวข้อง
- สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี
- มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ
ทางด้าน: ทรัพยากรบุคคล
- การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ียวข้อง
- สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อนุปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

  • มนุษยสัมพันธ์ดี

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now