เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

• จัดทำสรุปรายการสั่งซื้อสินค้าภายในของบริษัทฯ
• จัดทำใบเปรียบเทียบข้อเสนอของผู้ขาย และตรวจสอบความถูกต้อง
• ประสานงานกับผู้ขายเกี่ยวกับวันเวลาในการส่งมอบสินค้า
• จัดทำเอกสารใบขออนุมัติจ่ายชำระค่าสินค้านำเข้า
• ประสานงานกับส่วนงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

• หญิง อายุ 24-32 ปี
• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์งานด้านจัดซื้อจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
• สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้ดี
• มีความซื่อสัตย์สุจริต ละเอียดรอบคอบ และมีทักษะในการเจรจาต่อรอง

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 22 Sep 2016
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • การจัดซื้อ

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: 25-35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
  • เพศ: หญิง

General Skills

  • ความซื่อสัตย์

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now