Structural Design Engineer (วิศวกรออกแบบโครงสร้าง)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างของโครงการที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ได้แบบและโครงสร้างที่มีความสอดคล้องกับแบบสถาปัตยกรรมที่ได้รับและงบประมาณที่กำหนดไว้
ควบคุมและปรับปรุงงานออกแบบโครงสร้าง และงานระบบ สุขาภิบาล ให้ได้ตามมาตรฐานของ AP
เตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแบบก่อสร้างที่จำเป็นเพื่อให้ทีมนำไปปฏิบัติในโครงการ รวมทั้งควบคุมต้นทุนการออกแบบก่อสร้างของโครงการให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
เสนอแนะ ร่วมแก้ปัญหา หรือให้การสนับสนุนเชิงวิศวกรรมแก่หน่วยงานต่างๆ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 25 – 35 ปี .
วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปี ในงานออกแบบและเขียนแบบโครงสร้าง และงานระบบ สุขาภิบาล
มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมได้ และสามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย
สามารถใช้โปรแกรม AUTO CAD ได้ดี
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ ก.ว.)

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 22 Sep 2016
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • วิศวกรรม

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: 25-35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 1 ปี

Computer Skills

  • Auto-Cad (Basic)

สมัครงาน

Apply Now