Product Development Specialist (High Rise)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ดูแลการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
กำหนดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับฝ่ายการตลาด รวมทั้งจัดทำเอกสารเปรียบเทียบราคา เจรจาต่อรองและเงื่อนไขอื่นๆ เบื้องต้น
ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปัจจุบันตลอดจนการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ประงานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดไว้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

สัญชาติไทย วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม ออกแบบตกแต่งภายใน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ตรง 2-5 ปี ด้านการพัฒนาแบบ วางผังโครงการ และควบคุมงานก่อสร้าง (Construction Design Development) ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
สามารถใช้โปรแกรม BIM ArchiCAD, AutoCAD, 3Dmax, Sketchup, Adobe CS และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้ดี
มีความรู้ทางสถาปัตยกรรมสำหรับการบริหารงานด้านออกแบบ, การพัฒนา, การวิจัยและควบคุมผลิตภัณฑ์วิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ความรู้ด้านการพัฒนาแบบ อ่านแบบ และ ควบคุมงานก่อสร้าง (Construction Design Development)
มีความคล่องตัวสูง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี บริหารการจัดการเรื่องเวลาได้ ทำงานภายใต้สถาวะความกดดันได้ดี และมีทักษะการติดต่อประสานงานทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่ดี
ทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
มีใบประกอบวิชาชีพสถาปนิก (ส.ถ.)
สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ตามโครงการที่ได้รับมอบหมายได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 2 ปี

Spoken Languages

  • อังกฤษ (Basic)

Written Languages

  • อังกฤษ (Basic)

สมัครงาน

Apply Now