Admin & General Affairs Manager

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

วิเคราะห์แผนงานและเป้าหมายขององค์กรในการแปลงมาเป็นแผนการดำเนินงานด้าน Admin ที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร
นำเสนอนโยบายหรือขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับงาน Admin เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานและรัดกุมภายในองค์กร อาทิ นโยบายการจัดซื้อเบ็ดเตล็ด นโยบายการประมูลทรัพย์สิน นโยบายการรักษาความปลอดภัย การร้องขอบริการสาธารณูปโภค
กำกับดูแลการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ต่างๆ ให้กลับมาใช้ได้ตามปกติโดยมีความคุ้มค่าเหมาะสมกับการนำกลับมาใช้งาน
กำกับดูแลการสรรหา จัดซื้อจัดจ้าง สิ่งของหรือบริการต่างๆ เกี่ยวกับงาน Admin ให้เป็นไปตามแผนงานหรือตามข้อตกตงในการให้บริการ
ควบคุมดูแลการเจรจาต่อรองและตรวจสอบการทำสัญญาจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการบริการต่างๆ ในฝ่ายให้มีความโปร่งใส เป็นธรรมและเกิดประโยชน์กับบริษัทฯ สูงสุด ติดตามตรวจสอบการชำระเงิน ตั้งเรื่องเบิกจ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานอาคารสถานที่ งานสาธารณูปโภค และอุปกรณ์สำนักงานส่วนกลางในสำนักงานใหญ่และโครงการ อาทิ การทำจ่ายค่าเช่าสถานที่ โกดัง ค่าเช่าที่จอดรถ ค่าน้ำ-ค่าไฟในสำนักงานใหญ่ การจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์สำนักงานในการปฏิบัติงานของพนักงาน การซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคารและสถานที่ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
หากมีประสบการณ์ในธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจแบบสาขาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ทำงานเชิงรุก และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
ทำงานเป็นทีม สามารถประสานงานกับผู้อื่นได้ดีในทุกระดับ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now