ฟีโบ้รับสมัครนักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

1. ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนและงบประมาณ
1.1 ประสานงานกับหน่วยงานในการจัดทำแผนและงบประมาณ
1.2 รวบรวมจัดทำ และวิเคราะห์ข้อมูลด้านแผนและงบประมาณ
1.3 ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนและงบประมาณ
1.4 รายงานแผน / ผล การดำเนินงาน และการใช้เงินงบประมาณตามแผนในโครงการ
2. จัดทำฐานข้อมูลด้านแผนและงบประมาณที่สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายในการจัดทำแผนงาน/ โครงการ / งบประมาณ ของหน่วยงาน
3. ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนางานการจัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้านแผนและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
4. รายงานข้อบกพร่องและปัญหาในการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นทราบโดยเร็วที่สุด
5. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นอย่างสม่ำเสมอ
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านบริหาร พาณิชยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ตามกำหนด ดังนี้
- มีความรู้ภาษาอังกฤษ และสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี มีการวางแผนและจัดระบบการทำงานได้เป็นอย่างดี
- สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว มีไหวพริบในการตัดสินใจ มีความกระตือรือร้นและมีความคิดสร้างสรรค์
- มีความสามารถในการค้นหาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเก็บรวบรวมข้อมูล

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

Spoken Languages

  • อังกฤษ (Basic)

Written Languages

  • อังกฤษ (Basic)

สมัครงาน

Apply Now