ครูธุรการ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

4. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
4.1 ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ
4.2 ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ
4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ
4.4 บัตรประจำตัวประชาชนถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ
4.5 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 3x4 ซ.ม. จำนวน 1 รูป
4.6 ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
4.7 ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
4.8 ใบประกอบวิชาชีพครู ถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: หมดเวลาสมัคร 25 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now