เจ้าหน้าที่ การเงินต่างประเทศ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ตรวจสอบการจัดทำใบลดหนี้ (C/N), ใบเพิ่มหนี้ (D/N)
ดูแล และติดตาม การรับชำระค่าสินค้าจากต่างประเทศ
ตรวจสอบเอกสาร การจ่ายค่าวัตถุดิบที่สั่งซื้อจากต่างประเทศ (L/C,TT, Draft)
ตรวจสอบ และรวบรวมเอกสารธุรกรรมทางการเงินต่างประเทศทั้งด้านรับ-จ่าย ส่งฝ่ายบัญชี
จัดทำรายงานประมาณการเงินสดหมุนเวียนล่วงหน้า 1 เดือนประกอบการใช้วางแผนทางการเงิน
ควบคุมการใช้วงเงิน และดำเนินการขอสินเชื่อ Packing, P/N, Loan
จัดทำรายงานการใช้วงเงินของบริษัท ส่งให้ผู้บริหารประกอบการตัดสินใจ

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอัตราแลก เปลี่ยน เงื่อนไขการซื้อขายต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจของผู้บริหาร

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 - 30 ปี

2. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือ การเงินการธนาคาร

3. ต้องมีประสบการณ์ตรงตามสายงานอย่างน้อง 2 ปีขึ้นไป

4. ทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี

5.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ โปรแกรมสำเร็จรูป MS-Office ได้คล่

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: 25-35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now