วิทยากร

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศชาย / หญิง วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านประกันวินาศภัย หรือประกันชีวิต
มีประสบการณ์ตรงด้านการจัดหลักสูตร การสอน บรรยาย เกี่ยวกับธุรกิจประกันภัยไม่น้อยกว่า 5 ปี
สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 29 Sep 2016
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • อื่นๆ

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาโท
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now