หัวหน้าหน่วย / หัวหน้าแผนกสินไหม / ผู้จัดการสาขา

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - โท บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านสินไหมอย่างน้อย 4 ปี หรือ ด้านบริหารทั่วไปอย่างน้อย 2 ปี หรือด้านการตลาดอย่างน้อย 3 ปี

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 29 Sep 2016
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • อื่นๆ

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาโท
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now