เจ้าหน้าที่พัฒนาองค์กร

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

รายละเอิยด : ดูแลด้านบริหารนโยบายคุณภาพให้กับองค์กร ส่งเสริมกิจกรรมด้านระบบคุณภาพให้กับพนักงานในองค์กร คุณสมบัติ : มีความรู้ทางด้านระบบคุณภาพต่างๆ เช่น ISO , กิจกรรมเพิ่มผลผลิตภายในองค์กร (productivity)

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

ปริญญาตรี สาขาวิศวอุตสาหการ IE หรือ การจัดการอุตสาหกรรม

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 20 Nov 2016
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • อื่นๆ

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: 21-30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now