หัวหน้างานแผนกพัฒนาธุรกิจ Backhaul

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

-ติดตาม ควบคุม การปฏิบัติงานประจำวันของทีมให้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย

-ประสานงานผู้เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ

-ควบคุม ดูแล รับผิดชอบงานในฝ่ายให้ดำเนินไปตามแผนงาน และบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประส่งค์ของฝ่าย

-ควบคุม ดูแล รับผิดชอบให้การบริหารงานขนส่งเที่ยวกลับ (Backhaul) ให้สอดคล้องตรงตามเป้าหมายของฝ่าย

-ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการนำเสนอบริการ Backhaul หรือพัฒนาบริการกับ

ลูกค้าปัจจุบัน โดยประสานงานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ใต้บังคับบัญชา และ

หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปโดยเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ของทุกฝ่าย

-ควบคุม ดูแล ให้ข้อมูล ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านเอกสาร และการปฏิบัติงานในช่วง 3 เดือนแรกของการให้บริการใหม่/ลูกค้าใหม่ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของทุกฝ่าย

-รายงานผลการปฎิบัติงานตามแผนงาน สรุปยอดรายได้จากการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาตามกำหนด

-ให้ความร่วมมือในโครงการและกิจกรรมพิเศษขององค์กร ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบตามที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

-ร่วมแสดงความคิดเห็น นำเสนองานต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ ตามที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

-ร่วมจัดทำแผนการปฏิบัติงานของฝ่ายกำหนด KPI และเป้าหมายให้สอดคล้องกันเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

-ปฏิบัติงานตามแผนงาน และงานที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุส่งค์ของฝ่าย และรายงานผลตามระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งเสนอแนะเพื่อการพัฒนาอย่างเหมาะสม

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

1.ชาย/หญิง อายุ 30-40ปี

2.การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป

3.มีประสบการณ์ด้านการดูแลFleet อย่างน้อย 3ปี

4.มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

5.สามารถทำรายงานนำเสนอลูกค้าและผู้บริหารได้

6.มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

7.สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 13 Feb 2018
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • อื่นๆ

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: 30-40 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 3 ปี

Spoken Languages

  • อังกฤษ (Basic)

Written Languages

  • อังกฤษ (Basic)

สมัครงาน

Apply Now