หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

-ติดตาม ควบคุม การปฏิบัติงานประจำวันของทีมให้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย

-ประสานงานผู้เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ

-วิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม ซึ่งอาจมาจากผลการประเมิน หรือจาก

-การสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม เพื่อจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี

-บรรยายในหลักสูตรพื้นฐานที่ได้รับมอบหมายได้

-บันทึกทะเบียนประวัติการอบรมของบุคลากรตามที่ได้รับมอบหมาย

-ดูแล ติดตามการจัดทำแผนพัฒนาช่างซ่อมบำรุง และพนักงานดูแลสังคมอาวุโส ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

-ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำหลักสูตรหรือคู่มือการสอนงานตาม Competency ของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้ง Update ให้เป็นปัจจุบัน

-ติดตามการจัดทำหัวข้อการฝึกอบรมและสอนงาน (Training Matrix) ของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้ง Update ให้เป็นปัจจุบัน

-ติดตามการสอนงานให้แก่พนักงานใหม่ และบันทึกการสอนงาน

-ให้การสนับสนุนและความร่วมมือในโครงการ กิจกรรมพิเศษ และการอบรมต่างๆ ของบริษัทฯ

-จัดทำ และติดตามการประเมินผลการทดลองงานของพนักงานใหม่ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

-เพศชาย/หญิง อายุ 30-35ปี

-ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารบุคคล จัดการ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

-มีประสบการณ์ในการจัดทำแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคลไม่ต่ำกว่า 2 ปี

-ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม Ms. Office

-ทักษะด้านระบบพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น Competency, IDP, Training Matrix เป็นต้น

-ทักษะด้านการนำเสนอ หรือการเป็นวิทยากร
-มีความรู้การใช้โสตทัศนูปกรณ์

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 13 Feb 2018
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • อื่นๆ

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อายุ: 30-35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 2 ปี

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now