หัวหน้างานปฏิบัติการขนส่ง (วังน้อยกม.58)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- วางแผน ควบคุม ดูแล ประสานงานและติดตามงานด้านธุรการ งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นตามเป้าหมาย

- วางแผน ควบคุม การซ่อมบำรุงรถของหน่วยงานให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งประสานฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาในกรณีรถเกิดปัญหา หรือ กรณี พขร. ต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับรถ

- บันทึกข้อมูล และจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือนที่ได้รับมอบหมายเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้จัดการแผนกปฏิบัติการขนส่ง

- ประสานงานกับลูกค้าเมื่อได้รับการร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

- สนับสนุนกระบวนการทำงานของฝ่ายปฏิบัติการให้สามารถดำเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

-เพศชาย อายุ 25-35 ปี

-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาการจัดการโลจิสติคส์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

-สามารถบริหารและควบคุมการขนส่งได้ดี

-มีประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 2 ปี

-มีภาวะการเป็นผู้นำสูงเป็น

-มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

-สามารถทำงานเป็นกะได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: 25-35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 2 ปี
  • เพศ: เพศชาย

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now