เจ้าหน้าที่วิเคราะห์พัฒนาธุรกิจ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

กำหนดขอบเขตและรวบรวมข้อมูลที่มีความจำเป็นและมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร จากทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการบริหารจัดการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้บริหารจะได้รับข้อมูลที่มีความถูกต้อง ทันสมัย และตรงกับความต้องการดำเนินการจัดทำการวิจัยที่มีขอบเขตในระดับบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนข้อมูลให้กับผู้บริหารในการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร กำหนดตัวชี้วัดและรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนกำหนดแนวทาง ศึกษาความเป็นไปได้ และดำเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาธุรกิจใหม่ที่สามารถสร้างรายได้เพิ่มให้กับองค์กรจัดทำข้อกำหนดทางธุรกิจและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่สอดคล้องกันภายในองค์กร

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-30 ปี

-การศึกษาปริญญาตรีในสาขา บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ (MBA) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3 ปี

-มีทักษะในด้านการวิเคราะห์ และการจัดทำรายงาน

-มีความสามารถในการจัดระบบงาน การบริหารเวลาเพื่อการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

-มีทักษะในการสื่อสาร และการนำเสนองานที่มีประสิทธิภาพ

-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Microsoft Office

-สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: 25-30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 3 ปี

Spoken Languages

  • อังกฤษ (Basic)

Written Languages

  • อังกฤษ (Basic)

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now