เจ้าหน้าที่บริหารหนี้สิน (A/O Receivable Administration )

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

1. โทรศัพท์ติดตามค่าเบี้ยที่ครบกำหนดชำระกับลูกค้า ตัวแทน นิติบุคคล
2. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลการประกันภัย
3. ส่งรายการการตัดรับชำระหนี้จากคู่ค้า
4. บันทึกใบสำคัญรับเงินเข้าระบบ DB
5. รายงานสถานะการติดตามหนี้คงค้างกับหัวหน้า
6.โทรนัดหมายการจัดส่งกรมธรรม์ ให้กับคู่ค้า
7. นำส่งรายงานภาษีหัก ณ.ที่จ่าย
8. ออกใบเสร็จรับเงิน
9. รับชำระค่าเบี้ยโดยวิธีการตัดบัตรเครดิต แบบ VEDC

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา บัญชี/การเงิน มีประสบการณ์ด้านการติดตามหนี้สินอย่างน้อย 1 ปี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่มีประสบการณ์ด้านการจัดเก็บเงิน และ ติดตามหนี้สิน 1 ปีขึ้นไป
3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Excel ได้ดี และโปรแกรม MS อื่นๆ
4. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง
5. สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: ด้านล่าง 30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now