เจ้าหน้าที่เลขานุการสำนักงาน

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

1.จัดประชุมกรรมการ กรรมการชุดย่อย และประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับกรรมการและการประชุม

2.จัดทำแบบรายงานต่างๆ เพื่อส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.รวบรวมและสรุปสาระกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย ที่ออกโดย กลต. และ ตลท.และจัดเก็บลงในฐานข้อมูลอย่างเป็นหมวดหมู่

4. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้บริการผู้ถือหุ้น / ประสานงานเรื่องการทำ web site ส่วนของผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ / จัดทำงบประมาณ / จัดทำค่าใช้จ่ายของกรรมการและของฝ่าย / จัดทำรายงานเรื่องร้องเรียนส่งคปภ.

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

1.เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

2.ปริญญาตรี ในสาขานิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.มีประสบการณ์ทำงานด้านผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ และงานที่เกี่ยวข้อง เคยทำงานในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อย่างน้อย 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

4. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษระดับพอใช้ และสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูป MS Office เช่น MS Word, Excel, Power Point

5. มีความรู้เรื่องกฎเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์ และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีอัธยาศัยดี และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

7. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: ด้านล่าง 30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 1 ปี

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now