Accounting and Financial Development (Finance Department)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

วิเคราะห์ ปรับปรุงพัฒนาส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับระบบงานบัญชี ระบบการเงิน ระบบงบประมาณ ระบบควบคุมงบประมาณ รวมถึงพัฒนาระบบรายงานกับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฝ่ายช่าง  ฝ่ายปฏิบัติการการบิน  เพื่อลดขั้นตอนในการทำงาน  รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรค เสนอแนวทางแก้ไข ต่อผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

ชาย/หญิง  อายุ 32 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษาปริญญาโท  สาขาการบัญชีหรือการเงิน
ประสบการณ์ทางด้านงบประมาณ การวิเคราะห์ด้านการเงิน 7 ปีขึ้นไป
มีความเข้าใจโครงสร้างรายได้ ค่าใช้จ่าย งบประมาณ
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์Microsoft Officeและโปรแกรม Navistion
มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ ทำงานเป็นทีม
รักษาความลับทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาโท
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

  • มนุษยสัมพันธ์ดี
  • การทำงานเป็นทีม

สมัครงาน

Apply Now