เจ้าหน้าที่พัฒนาโปรแกรมทางบัญชี (Navision)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- สนับสนุนการทำงานของ User ในการใช้โปรแกรม Navision
- เขียนโปรแกรมเพื่อสนับสนุนการทำงาน
- จัดทำรายงานด้วย Crystal  Report  และเขียนโปรแกรม VB Net
- พัฒนารายงานจากฐานข้อมูล เพื่อให้ User ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

 เพศ ชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
-มีความรู้ด้านการพัฒนาระบบ Navision และ โปรแกรม VB Net
- มีทักษะในการให้คำปรึกษาการใช้งาน โปรแกรม Navision
- มีความรู้เรื่องรายงาน Crystal  Report  

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: 25-35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 2 ปี

สมัครงาน

Apply Now