Marketing Manager

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- บริหารงานด้านการตลาดให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- วิเคราะห์ วางกลยุทธ์ จัดทำโปรโมชั่นร่วมกับทีมขาย
- สนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด เพื่อจัดทำกลยุทธ์ทางการตลาด
- ติดตามและวิเคราะห์ธุรกิจโฆษณา และความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง  

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- เพศชาย-หญิง  อายุ 30-40 ปี
- วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาเศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การตลาด หรืออื่นๆเกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในสายงาน 7 ปีขึ้นไป
- มีทักษะการคิดในเชิงวิเคราะห์                                                                                     
- มีทักษะการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก
- มีทักษะการใช้โปรแกรม Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะการสื่อสารในระดับดี ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • ปริญญาตรี
 • ปริญญาโท
 • อายุ: 30-40 ปีอื่นๆ
 • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

 • การวิเคราะห์
 • การสื่อสาร
 • ประสานงาน

Spoken Languages

 • ไทย (Basic)
 • อังกฤษ (Basic)

Written Languages

 • ไทย (Basic)
 • อังกฤษ (Basic)

Computer Skills

 • MS Word (Basic)
 • MS Excel (Basic)
 • Power Point (Basic)

สมัครงาน

Apply Now