เจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing Analyst)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- สำรวจ  จัดทำและวิเคราะห์ข้อมูล  เพื่อใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมการตลาด  วางแผนการขาย ส่งเสริมการขาย  การบริการ และการรักษาฐานลูกค้า
- ติดตามและวิเคราะห์ธุรกิจโฆษณาและความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง
- ร่วมกำหนดเครื่องมือในการสื่อสารผลิภัณฑ์และรายการส่งเสริมการขายไปยังกลุ่มเป้าหมาย
- ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จตามแผนที่ได้ตั้งไว้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- เพศชาย-หญิง  อายุ 25-30 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การตลาด หรืออื่นๆเกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านสำรวจ จัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
- มีทักษะการคิดในเชิงวิเคราะห์                                                                                     
- มีทักษะการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก
- มีทักษะการใช้โปรแกรม Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะการสื่อสารในระดับดี ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • ปริญญาตรี
 • อายุ: 25-30 ปีอื่นๆ
 • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

 • การวิเคราะห์
 • การสื่อสาร
 • ประสานงาน

Spoken Languages

 • ไทย (Basic)
 • อังกฤษ (Basic)

Written Languages

 • ไทย (Basic)
 • อังกฤษ (Basic)

Computer Skills

 • MS Word (Basic)
 • MS Excel (Basic)
 • Power Point (Basic)

สมัครงาน

Apply Now