ผูัจัดการพยาบาล

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา฿55,000/Month

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

1.พัฒนาผลิตภัณฑ์และงานบริการที่เกี่ยวกับโรคผิวหนัง,ความงามและสุขภาพ

2.ทักษะการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์การแพทย์

3.วางแผนให้การบริการแก่ผู้รับบริการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวของผู้รับบริการ

4.วางแผนควบคุมระบบการติดตามอาการผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งดูแลติดต่อประสานงานและรับข้อร้องเรียนต่างๆของผู้รับบริการ

5.บริหารควบคุมการใช้ยา,เวชภัณฑ์,พัสดุและเครื่องมือให้เกิดประสิทธิภาพ

6.วางแผน ควบคุม งบประมาณและยอดขายให้เป็นตามเป้าหมายของบริษัท

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

1.ชาย/หญฺิง
2.ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์
3.มีใบประกอบโรคฯ
4.มีประสบการณ์ด้านสุขภาพและความงาม อย่างน้อย 5ปี
5.เป็นผู้จัดการด้านสุขภาพและความงาม อย่างน้อย 5 ปี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • ปริญญาตรี
 • ใบรับรอง
 • ใบประกอบวิชาชีพ
 • อายุ: 30-40 ปีอื่นๆ
 • ประสบการณ์: 5 ปี

General Skills

 • ความคิดสร้างสรรค์ /ความคิดนวัตกรรม
 • มนุษยสัมพันธ์ดี
 • บุคลิกภาพดี
 • ความเป็นผู้นำ
 • ทักษะด้านการจัดการ
 • การวางแผน
 • การแก้ไขปัญหา
 • รักงานบริการ
 • การทำงานเป็นทีม

Spoken Languages

 • ไทย (Basic)
 • อังกฤษ (Intermediate)

Written Languages

 • ไทย (Basic)
 • อังกฤษ (Intermediate)

Computer Skills

 • Microsofe Office (Intermediate)

Profession

 • นางพยาบาล

สมัครงาน

Apply Now