ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

1.จัดทำนิติกรรมสัญญาและบันทึกข้อตกลงต่างๆ
2.มีความรู้ทางด้านกฎหมาย IP

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

1.อายุ 35 -45 ปี
2.ปริญญาตรี-โท คณะนิติศาสตร์
3.มีประสบการณ์ด้านการทำสัญญามากกว่า 7 ปี
4.มีประสบการณ์และมีความสนใจด้านธุรกิจ Entertainment
5.มีความรู้ความสามารถในการพูด อ่าน เขียน และทำสัญญาภาษาอังกฤษได้ดี
6.สามารถทำงานเป็นทีมได้

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 30 Jul 2016
  • เต็มเวลา
  • ตำรวจ

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาโท
  • อายุ: 35-45 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 5 ปี

General Skills

  • การทำงานเป็นทีม

Spoken Languages

  • อังกฤษ (Basic)

Written Languages

  • อังกฤษ (Basic)

สมัครงาน

Apply Now