Motion Graphic

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

-ทำกราฟฟิครายการ ออกแบบกราฟฟิค Motion Graphic และ Animation ต่างๆ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

1.เพศชาย-หญิง อายุ 24-35 ปี
2.การศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3.มีความสามารถในโปรแกรม Adobe After Effect, Photoshop, illustrator และ 3D MAX, Maya
4.มีความคิดสร้างสรรค์, ขยัน อดทน, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

ประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไป

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: 25-35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 1 ปี

General Skills

  • ความคิดสร้างสรรค์ /ความคิดนวัตกรรม
  • มนุษยสัมพันธ์ดี
  • การทำงานเป็นทีม

สมัครงาน

Apply Now