นักวิเคราะห์ระบบ System Analyst

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- ดำเนินงานการรวบรวมและสรุปความต้องการเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบงานใหม่
- ดำเนินงานการวิเคราะห์และออกแบบพัฒนาระบบงานใหม่ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่ได้รับอนุมัติ ดำเนินงานด้วยความรอบคอบและเป็นระบบ
- ดำเนินการทดสอบและติดตามโครงการตามแผนงานหลักของทางบริษัท
- ประเมินระยะเวลาที่ใช้และวางแผนงานในการวิเคราะห์พัฒนาระบบงานใหม่ การจัดสรรงานให้กับโปรแกรมเมอร์ให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามและตรวจสอบงานที่มอบหมายให้โปรแกรมเมอร์พัฒนา ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติมาตรฐานและสามารถควบคุมตรวจสอบได้
- จัดทำเอกสารสรุปความต้องการ User Requirement และเอกสารการวิเคราะห์ออกแบบระบบงาน เพื่อใช้ในการมอบหมายงานและส่งมอบให้ทีมพัฒนาโปรแกรม
- ปรึกษาหารือกับหน่วยงานอื่นในสายงานสารสนเทศ และหน่วยงานอื่น ทั้งภายในบริษัทและภายนอกบริษัทในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบและในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
- ประเมินระยะเวลาที่ใช้และวางแผนงานในการแก้ไขปัญหาของระบบงานปัจจุบัน หลังจากทำการสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหา การจัดสรรและมอบหมายงาน ติดตามและตรวจสอบงาน ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติมาตรฐานและสามารถควบคุมตรวจสอบได้
- ความรู้ความสามารถ: Analysis, Service minded, Attention to Details, Technical and Professional Knowledge และ Priority Setting

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- วุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีความเชี่ยวชาญ Visual Studio.NET 2005 หรือ 2008, ระบบฐานข้อมูล SQL Server และภาษา SQL
- ประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า 3-5 ปี
- สามารถสอนการเขียนโปรแกรมได้
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาโท
  • ประสบการณ์: 3 ปี

Spoken Languages

  • อังกฤษ (Basic)

Written Languages

  • อังกฤษ (Basic)

สมัครงาน

Apply Now