ผู้จัดการ ฝ่ายผลิตภัณฑ์ธุรกิจ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ

o วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/ ปริญญาโท สาขา เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

o มีประสบการณ์ในด้านการเขียนโครงการกองทุน และการดำเนินการจัดตั้งกองทุน อย่างน้อย 3 ปี

o มีทักษะในการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการนำเสนอข้อมูล

o สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office ได้ในระดับดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาโท
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

  • การวิเคราะห์
  • การสื่อสาร

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now