Senior Software Engineer

นนทบุรีเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- ศึกษาเทคโนโลยี, ซอฟต์แวร์ใหม่ ๆ เพื่อหาสิ่งที่เหมาะสมำมาประยุกต์ใช้เข้ากับองค์กร
- พัฒนาออกแบบระบบเพื่อใช้กับองค์กร เช่น ระบบ Web Portal, API Platform, Cloud Platform, Web Services
- ทดสอบและประเมินคุณภาพของระบบที่ใช้งาน
- ให้คำแนะนำกับผู้เกี่ยวข้องกับระบบ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

ประสบการณ์(ปี): มากกว่า5 - มากกว่า5
ทางด้าน: - เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี
- วุฒิการศึกษาป.ตรี ขึ้นไป สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, ไอที, สารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในด้านการพัฒนา Cloud Application, Web Application
- มีความสามารถด้าน Programming, System Design, Linux System
- มีทักษาในการทำงานเป็นทีม, มีความคิดสร้างสรรค์, ชอบศึกษาสิ่งใหม่ๆ
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาวิชา:วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, ไอที, สารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย: ไม่ระบุ
อายุ(ปี): 30 - มากกว่า35
เพศ: ไม่ระบุ

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 20 Aug 2016
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • วิศวกรรม

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: 30-45 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 5 ปี

สมัครงาน

Apply Now