เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

ชลบุรีเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
• เพศชาย-หญิง/ สัญชาติไทย
• อายุระหว่าง 25-35 ปี
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ในการทำงานในหน่วยงานด้านทรัพยากรบุคคลมากกว่า 1 ปี ขึ้นไป
• มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ (MS Office) เป็นอย่างดี
• มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและสามารถติดต่อ – สื่อสารและประสานงานได้ดี
• มีทักษะในการนำเสนองาน
• ประจำสำนักงานแหลมฉบัง

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: 25-35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 1 ปี

General Skills

  • การสื่อสาร
  • มนุษยสัมพันธ์ดี
  • การจัดการอย่างเป็นระบบ
  • ทักษะการนำเสนอ

Computer Skills

  • Microsofe Office (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now