พนักงานจัดเตรียมอุปกรณ์บริการบนเครื่องบิน (QW-P)

สมุทราปราการเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

• จัดเตรียมอุปกรณ์บริการบนเครื่องบิน เช่น แมกาซีน หูฟัง ของ Premium ต่างๆ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
• เพศ ชาย-หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (หากอายุเกินกำหนดต้องมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่ว่าจ้างอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 2 ปี)
• วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
• มีความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ เช่น Word , Excel หรือโปรแกรมอื่นๆที่เป็นประโยชน์แก่งาน
• มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษพอสมควรสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้
• มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล • สถานที่ปฏิบัติงานฝ่ายครัวการบิน (DC) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • โรงเรียนวิชาชีพ
  • อายุ: ด้านล่าง 35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

  • ใบขับขี่

Spoken Languages

  • อังกฤษ (Intermediate)

Written Languages

  • อังกฤษ (Intermediate)

สมัครงาน

Apply Now