Safety officer specialist / Manager (จำนวน 1 ตำแหน่ง)

สมุทราปราการเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

จำนวน 1 ตำแหน่งประสบการณ์ งานด้านความปลอดภัย 5-10 ปี ขึ้นไป
เพศ ชายอายุ 35-45 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คุณสมบัติเพิ่มเติม

เคยผ่านงานระบบความปลอดภัยตามมาตรฐานอเมริกา หรือยุโรป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีประสบการณ์ในการปรับปรุงงานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

วางแผนงาน/ ดำเนินกิจกรรมปรับปรุงระบบงานความปลอดภัยในโรงงาน
ควบคุม/ดำเนินกิจกรรม ความปลอดภัย
ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายความปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ปรับปรุงทบทวนกฎระเบียบบริษัทฯ ทางด้านความปลอดภัย
ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ด้านความปลอดภัยทั้งภายนอก และภายในบริษัทฯ
จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now