เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

•ดำเนินการ จัดทำข้อมูล Payroll พนักงานตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป
•จัดการข้อมูลระบบสารสนเทศด้านงานบุคคล ฐานข้อมูลพนักงาน (HRIS) อาทิเช่น Time Attendance Modul, Welfare Module, Payroll Module
•จัดทำรายงานสรุป คำนวณ OT ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ
•ปฏิบัติงานอื่นๆตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและอยู่ในขอบเขตที่สามารถดำเนินการได้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

•เพศหญิงหรือเพศชาย
•อายุไม่เกิน 29 ปี
•จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาทรัพยากรบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ms Office (Excel) ได้อย่างคล่องแคล่ว
•มีประสบการณ์ทำงานด้าน payroll อย่างน้อย 1 ปีขึ้น จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•สามารถทำงานได้ตามกำหนดเวลา (TimeLine) และทำงานอย่าง Proactive
•มีความสามารถในการเก็บความลับของผู้บังคับบัญชาและองค์กร
•มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับดี
•มีวินัย ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
•มีการวางแผนงาน และการตัดสินใจที่ดี สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
•มีมนุษย์สัมพันธ์และทักษะในการสื่อสารการถ่ายทอด ได้อย่างดี
•มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล ตัวเลข สถิติ และการคิดเชิงวิเคราะห์
•มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ตรงต่อเวลา

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now