เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบภายใน (จำนวน 1 ตำแหน่ง)

สมุทราปราการเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

งานตรวจสอบภายในที่เกี่ยวกับ การบริหาร Compliance
การตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับ การบริหาร จัดการเกี่ยวกับ ความเสี่ยง การควบคุม

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

จำนวน 1 ตำแหน่งประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
เพศ ชาย/หญิงอายุ 35 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเพิ่มเติม

มีประสบการณ์งานตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมได้
มีความเข้าใจและการประยุกต์ใช้เกี่ยวกับมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
มีประสบการณ์ ทางด้านกฏหมาย,กฏเกณฑ์ต่างๆด้านธุรกิจ ด้านโรงงานอุตสาหกรรม(ถ้ามี)

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now