เลขานุการบริษัท ( 1 อัตรา )

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

•จัดเตรียมแผนการประชุมผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประชุมผู้ถือหุ้น เตรียมวาระที่เหมาะสม
•นัดหมายผู้เกี่ยวข้อง หารือวาระ พัฒนาเอกสาร เพื่อการประชุมผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท และประชุมผู้ถือหุ้น
•ประสานงานกับหน่วยงาน ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (ตลท.) , สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
•จัดทำรายงาน 56-1 Annual Report เอกสารอื่นๆ เช่น SET Portal, share Subscription ให้ทันการณ์
•ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการ และ ผู้บริหาร

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

•เพศ หญิง ชาย
•อายุไม่เกิน 23 - 27 ปี
•วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป บริหารธุรกิจบัณฑิต อักษรศาสตร์บัณฑิต ศิลปศาสตร์บัณฑิต หรือที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานเลขานุการบริษัทอย่างน้อย 1 ปี หรือที่เกี่ยวข้อง
•สามารถทำงานได้ตามกำหนดเวลา (Time Line) และทำงานอย่าง Proactive
•มีความสามารถในการเก็บความลับของผู้บังคับบัญชาและองค์กร
•มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับดี
•มีวินัย ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
•มีการวางแผนงาน และการตัดสินใจที่ดี สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
•มีมนุษย์สัมพันธ์และทักษะในการสื่อสารการถ่ายทอด ได้อย่างดี
•มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล ตัวเลข สถิติ และการคิดเชิงวิเคราะห์

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now