เจ้าหน้าที่จัดซ์้อ ( 1 อัตรา )

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

•ดูแลจัดทำเอกสาร ใบสั่งซื้อ, ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่ต้องการซื้อสินค้าและบริการ
ให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติและกฏระเบียบของบริษัทฯ
•ดูแลจัดทำเอกสารการขอจัดทำสัญญาซื้อขาย กับหน่วยงานกฏหมาย และประสานงานกับผู้ขาย
•ติดตามใบตรวจรับสินค้า กับผู้ขาย และหน่วยงานต่างๆที่เกียวข้องกับการตรวจรับ รวมถึงประสานงานการตรวจรับสินค้า
ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมกรารตรวจรับของบริษัทฯ
•ติดตามการสั่งซื้อ และการจัดส่งสินค้าจากผู้ขาย ให้คุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
•จัดทำรายงาน รายวัน และรายสัปดาห์ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา
•สนับสนุนข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการ (Management System) ให้กับทีมจัดซื้อและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
•ปฏิบัติหน้าที่ๆได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
•ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกรอนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของบริษัท

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

•ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้ออย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
•มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับดี
•สามารถใช้โปรแกรมระบบบัญชี Navision
•เรียนรู้เทคนิคในการเจรจาต่อรอง
•สามารถทำงานได้ตามกำหนดเวลา (Time Line) และทำงานอย่าง Proactive
•มีความสามารถในการเก็บความลับของผู้บังคับบัญชาและองค์กร
•มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับดี
•มีวินัย ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
•มีการวางแผนงาน และการตัดสินใจที่ดี สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
•มีมนุษย์สัมพันธ์และทักษะในการสื่อสารการถ่ายทอด ได้อย่างดี
•มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล ตัวเลข สถิติ และการคิดเชิงวิเคราะห์

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 17 Feb 2018
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • การจัดซื้อ

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now