เจ้าหน้าที่บัญชี ( 1 อัตรา )

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

•จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด. 1, ภงด. 3, ภงด. 53, สปส. 10-1
•จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค (Cheque Voucher) เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ
•บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็คพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ
•จัดเก็บใบสำคัญจ่ายเช็คเรียงตามเลขที่ใบสำคัญจ่ายให้สามารถอ้างอิงได้สะดวกรวดเร็วในภายหลัง
•บันทึกบัญชีสำหรับกาจัดทำสรุปยอดในสมุดรายวันซื้อ และจัดทำใบสำคัญทั่วไป พร้อมทั้งบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกสิ้นเดือน
•ตรวจสอบการคำนวณตัวเลขของเอกสาร กรณีสินค้าไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ แต่ได้รับสินค้าเข้าระบบแล้ว
•จัดทำใบแจ้งลดหนี้ เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและอนุมัติ
•จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงค้างทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา
•จัดทำ Invoice ขายในประเทศ พร้อมทั้งบันทึกบัญชี
•บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้
•สรุปยอดขายสาขาประจำวันและประจำเดือน
•สรุปยอดลูกหนี้คงเหลือ ประจำสัปดาห์
•จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้ประจำเดือน
•จัดทำรายงานภาษีขาย (ภพ.30) ทุกเดือน
•ปฏิบัติงานอื่นๆตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและอยู่ในขอบเขตที่สามารถดำเนินการได้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

•อายุ 23-26 ปี
•ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี หรือสาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ด้านการบัญชีอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
•มีทักษะในการเจราต่อรอง การจัดเก็บหนี้กับลูกหนี้ได้
•มีประสบการณ์ด้านการบริหารลูกหนี้ และจัดเก็บหนี้ (A/R)�
•มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับดี
•สามารถทำงานได้ตามกำหนดเวลา (TimeLine) และทำงานอย่าง Proactive
•มีวินัย �ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า � � � �
•มีการวางแผนงาน และการตัดสินใจที่ดี
•มีมนุษย์สัมพันธ์และทักษะในการสื่อสารการถ่ายทอด ได้อย่างดี
•มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล ตัวเลข สถิติ และการคิดเชิงวิเคราะห์
•มีความละเอียดรอบคอบ �มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี �ตรงต่อเวลา � � � � � � � � � � � •มีความซื่อสัตย์ และเก็บรักษาความลับได้ดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now