สถาปนิก / Architect (ออกแบบบ้าน/ปรับแบบ) จำนวน : 3 อัตรา

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

-ปรับแบบบ้านเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

-ให้คำปรึกษาแนะนำกับลูกค้า

-ประสานงานกับหน่วยงานอื่น เรื่องแบบบ้านของลูกค้า เพื่อส่งงาน

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์

- มีประสบการณ์ในงานออกแบบสถาปัตย์ อย่างน้อย 1 ปี

- มีทักษะในการพูดนำเสนอ โน้มน้าวใจ จูงใจ

- หากใช้โปรแกรม ArchiCAD ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความรู้เรื่องวัสดุก่อสร้างบ้านจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Apply Job

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now